Privacy Policy (GDPR)

Synd bvba en GDPR

1. GDPR                                                          

De Europe Unie heeft op 27 april 2016 de definitieve versie gepubliceerd van een wetgeving die er in de eerste plaats gekomen is voor de bescherming van privégegevens: de zogenaamde General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd. Onder privégegevens verstaan we alle data die kan gelinkt worden aan een individu, zoals bijvoorbeeld bankkaartgevens, paswoorden, financiële gegevens, medische en sociale gegevens enz. Met deze nieuwe wetgeving wil de EU in de eerste plaats de burgers terug meer controle geven over hun persoonlijke data. Een tweede belangrijk doel is de verdere ondersteuning van de digitale economie 

De principes zijn hoofdzakelijk de volgende: 

 • ·  transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toelating gegeven en kent zijn rechten 
 • ·  doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden 
 • ·  gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld 
 • ·  juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven 
 • ·  bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel 
 • ·  integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging 
 • ·  verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen 

2. Persoonlijke informatie 

We beginnen met een overzicht van de persoonlijke informatie die wordt opgeslagen in de database van Synd bvba: 

Informatie 

Doel, gebruik 

Naam en voornaam  /  Basisinformatie van de registrant 

Taal / Nodig voor aanbieden van informatie in de juiste taal

E-mail adres / Gebruikt voor het opzoeken van de naam in de database 

Telefoonnummer / Nodig voor contacteren van de klant

Gebruikersnaam / Nodig voor persoonlijke login van de registrant. 

Wachtwoord / Nodig voor persoonlijke login van de registrant 

3 Toegang tot de gegevens 

Wie heeft toegang tot de gegevens, en op welke manier? Hoe wordt de toegang beveiligd? We lichten de verschillende aspecten toe: 

3.1.Toegang in de Synd omgeving 

De eindgebruiker werkt via zijn browser. De communicatie tussen de browser en Synd bvba verloopt standaard niet versleuteld (HTTP). 

3.2. Rollen en login 

In Synd bvba kan men voor elke registrant één of meer rollen definiëren. In een rol wordt bepaald welke gegevens de registrant mag raadplegen over zichzelf en geregistreerden. Typische rollen zijn: administrator, geregistreerde en super gebruiker.
De toegang verloopt steeds met gebruikersnaam en wachtwoord. 

Geregistreerden hebben enkel toegang tot hun eigen gegevens en de databank. 

Administrators hebben rechten op alles behalve toegang tot beheerdersinterface en Supergebruiker.
Supergebruikers hebben typisch toegang tot alle gegevens, al kan er hier ook voor gezorgd worden dat bepaalde verantwoordelijken meer of minder info te zien krijgen. 

3.3. Authenticatie 

De applicatie beschikt over volgende keuzes wat betreft authenticatie van de gebruikers: 

- Gebruikersnaam en wachtwoord worden beheerd in de applicatie. Het wachtwoord van de medewerker wordt versleuteld in de database opgeslagen en kan niet in omgekeerde richting weer leesbaar worden gemaakt.
Op het moment van schrijven dient een wachtwoord in Martin Moesen enkel te voldoen aan een instelbare minimumlengte. 

3.4. Server 

Synd bvba wordt steeds op een server met Windows Server operating system geïnstalleerd: de applicatie bestaat uit een database systeem (zie verder), een webserver en enkele tientallen verwerkingsprocessen. 

Registranten behoeven geen rechtstreekse toegang tot de server, zij hebben voldoende aan de web interface. In principe heeft alleen een bestuurslid toegang nodig tot de server en eventuele supportmedewerkers van ALFAHOSTING - https://www.alfanet.be/alfahosting. 

3.5. Database 

Het databasesysteem waarin alle informatie wordt opgeslagen is gehost bij ALFAHOSTING https://www.alfanet.be/alfahosting. De database is alleen toegankelijk met gebruikersnamen en wachtwoorden van apart aangemaakte gebruikers, die voor geen enkele andere toepassing gebruikt worden. 

Een bestuurder van Synd bvba die toegang heeft tot de server en ook de gebruikersnamen en paswoorden van de database gebruikers kent, kan zich m.a.w. volledige toegang verschaffen tot de data in de database die gehost is bij ALFAHOSTING. 

4 Logging 

Vele wijzigingen die gebruikers in de applicatie doen worden gelogd : 

 • -  alle gegevens van de registranten. 
 • -  inloggegevens 

Bij elke wijziging wordt de ID van de gebruiker, tijdstip, ip-adres en info over de wijziging gelogd (wie, wat, waar, wanneer). Alle logging wordt bewaard in de database en is alleen raadpleegbaar door aangeduide personen. 

5 Dataretentie en archivering 

Standaard wordt alle data onbeperkt in de tijd bijgehouden. We raden wel aan om een maximale termijn in te stellen, ook omwille van performantieredenen. Zo kan men oudere gegevens auto- matisch uit de database laten halen en laten stockeren in archiefbestanden. Archiefbestanden zijn eenvoudige, leesbare tekstbestanden. 

6 Database back-ups 

Standaard worden dagelijks automatisch back-ups van de database genomen. Een database back-up resulteert in een aantal bestanden. 

7 Nieuwsbrief 

Online via de site van  Martin Moesen - http://www.martinmoesen.be- kunnen bezoekers: Inschrijven: ingeven e-mailadres
Uitschrijven: ingeven e-mailadres 

De contacten kunnen worden geëxporteerd of geïmporteerd. 

Enkel de beheerder van de lijst ( een bestuurder ) heeft toegang ( gebruikersnaam en wachtwoord ) tot de gegevens in de databank. 

Enkel de beheerder kan gegevens verwijderen of toevoegen. 

De e-mailadressen worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt, enkel voor het versturen van de nieuwsbrieven. 

8 Privacy 

Deze kan online op de site geraadpleegd worden door iedere bezoeker 

Artikel 1: Algemeen 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://martinmoesen.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is eigendom van en wordt gecreëerd en beheerd door 

Martin Moesen lid van Synd bvba, Rijksweg 388, 3630 Maasmechelen, ondernemingsnummer BE 0536 975 271 . Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier. 

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten 

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Martin Moesen toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Martin Moesen de via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. 

Artikel 3: Niet-toegestaan gebruik van de website 

U verbindt zich er o.m. toe: 

 • ·  De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Martin Moesen, aan verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van Martin Moesen of enige andere derde. 
 • ·  De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. 
 • ·  De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn. 
 • ·  Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. 
 • ·  De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter). 
 • ·  De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Martin Moesen te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger. 

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Martin Moesen of derden, verbindt u zich ertoe Martin Moesen of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Martin Moesen of derden als gevolg van een inbreuk hierop. 

Martin Moesen werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. Martin Moesen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af. 

Artikel 4: Merken en Handelsnaam 

Het logo en de benaming van Martin Moesen zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Martin Moesen. 

Artikel 5: Persoonsgegevens 

Martin Moesen/Synd bvba verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Martin Moesen toestemming zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een bestand van Martin Moesen met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. Uw persoonsgegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Martin Moesen contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Martin Moesen - contactgegevens. 

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Martin Moesen worden gebruikt voor direct e- mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Martin Moesen elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e- mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot Martin Moesen – contactgegevens 

Artikel 6: Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie 

Martin Moesen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Martin Moesen -website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Artikel 7: Cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. 

Artikel 8: IP adressen 

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam . In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.

Artikel 9: Informatie op de website 

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Martin Moesen staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Martin Moesen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Martin Moesen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. 

Artikel 10: Links naar andere websites 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Martin Moesen heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Martin Moesen houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. 

Artikel 11: Adviezen via de website 

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Martin Moesen hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies. 

Artikel 12: Links naar de Martin Moesen site 

Het aanleggen van hyperlinks naar de website http://martinmoesen.be/ is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martin Moesen. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden. 

Artikel 13: Software 

Voor de levering van bepaalde diensten en toepassingen die via de portaalsite worden aangeboden is het noodzakelijk om software te downloaden. Elk gebruik van dergelijke software via de Martin Moesen website is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentieovereenkomst die van toepassing op deze software. Bij gebreke aan een dergelijke licentieovereenkomst, verstrekt Martin Moesen u een niet-exclusieve, ten allen tijde intrekbare, persoonlijke en niet-overdraagbare gebruikslicentie voor die software. De software kan enkel worden gebruikt in combinatie met de Martin Moesen websites. Martin Moesen of haar leveranciers zijn eigenaar van de naam, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in dergelijke software, en de software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. De software mag niet gedecompileerd worden of onderworpen worden aan reverse- engineering, tenzij dit uitdrukkelijk van rechtswege wordt toegelaten. Martin Moesen kan het gebruik van uw versie van de software controleren en automatische upgrades installeren op uw computer. 

Artikel 14: Paswoorden en beveiligde delen van de site 

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bij voorbeeld om lesvoorbereidingen te downloaden). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Martin Moesen onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Martin Moesen. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Martin Moesen reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Martin Moesen uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen). 

Artikel 15: Aansprakelijkheidsbeperking 

Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is Martin Moesen in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe dit portaal u leidt. 

Artikel 16: Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken 

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd. 

9 Copyrights 

Deze kan online op de site geraadpleegd worden door iedere bezoeker 

 1. De Martin Moesen Website omvat alle informatie die via Internet wordt verspreid onder de naam www.martinmoesen.be. Deze Website wordt samengesteld en geplubiceerd door Martin Moesen, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 05/12/1996 met ondernemingsnummer 0536 975 271. 
 2. Alle auteursrechten op teksten, beelden, geluid en de rechten op vertalingen in deze Martin Moesen Website berusten bij de bvba Synd, behalve daar waar expliciet de naam van betrokken auteurs/uitgevers is genoemd. In dit laatste geval berusten de auteursrechten bij de betrokken auteurs/vertalers/uitgevers. Niets uit deze Martin Moesen -Website ( en databanken) mag zonder schriftelijke toestemming van de bvba Synd en/of van de betrokken auteurs/vertalers/uitgevers worden overgenomen of gepubliceerd. 
 3. De namen van de auteurs van de teksten, beelden en geluid in de Martin Moesen -Website zullen, indien van toepassing, worden vermeld bij de desbetreffende documenten. Daar waar geen expliciete naamsvermelding is geplaatst, is Martin Moesen vzw de auteur. 
 4. De auteursrechten van door derden ingezonden materiaal vervallen, indien niet expliciet geclaimd, aan de vzw Martin Moesen dwz dat alle lesdocumenten die geïndexeerd zijn in de "databank lesvoorbereidingen" eigendom zijn van Martin Moesen alsook al het beeldmateriaal ( zie databank "beeldbank") - waarbij Martin Moesen de producent is - eigendom is van Martin Moesen. Martin Moesen krijgt door het ontvangen, via de Martin Moesen -Website, van ingezonden teksten, beeld- en geluid-materiaal automatisch het recht om deze te publiceren op de website van www.martinmoesen.be ofwel in andere media, die door de bvba Synd ontwikkeld of benaderd worden. 
 5. Martin Moesen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de aangebrachte bronnen binnen de databank. 
 6. Het gebruik van deze databank en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik. 
 7. De inhoud van de databank wordt verspreid op een "zoals het is, indien beschikbaar" basis en Martin Moesen geeft geen enkele garantie, uitgesproken of stilzwijgend, inclusief onbegrensde garanties op eigendomsrecht, onschendbaarheid, stilzwijgende garanties op deze documenten. 
 8. Martin Moesen is producent van de Databank en bijgevolg is de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken integraal van toepassing. Deze databank is dus onderworpen aan de databank wetgeving en wordt beschermd door het auteursrecht en door een specifiek recht "sui generis". 
 9. De eigendom van en de auteursrechten op de Databank ligt bij Martin Moesen. 
 10. De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud (ingebrachte lesdocumenten en andere documenten/ beeldmateriaal) van de Databank  berust bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie/ perso(o)nen die ons de documenten/ beeldmateriaal hebben bezorgd. De inhoud van deze Databank wordt mogelijks beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom. 
 11. Door documenten/ beeldmateriaal te bezorgen voor onze databank, stemt u er in toe dat: de documenten/ beeldmateriaal geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; bent eigenaar van de documenten/ beeldmateriaal of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te zorgen en Martin Moesen gerechtigd is om de documenten/ beeldmateriaal gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. documenten/beeldmateriaal welke bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. documenten/ beeldmateriaal welke u bezorgt. 
 12. In alle onderdelen van deze Martin Moesen Website waar de naam Martin Moesen  wordt genoemd (zowel als auteur als binnen de context van documenten) en ook wanneer in dat verband over "wij" wordt gesproken dan wel anderszins naar " Martin Moesen " wordt verwezen, wordt bedoeld: Martin Moesen Vastgoed / Synd bvba
 13. Bij de samenstelling van de Martin Moesen Website zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Martin Moesen draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen met betrekking tot de gegevens of beweringen in de Martin Moesen Website, ook niet als die door anderen zijn gegenereerd. Dit geldt ook voor ingezonden reacties en citaten. Martin Moesen wijst daarom de aansprakelijkheid van de hand voor de nauwkeurigheid, alomvattendheid of volledigheid van alle informatie, teksten, grafische voorstellingen, geluidsfragmenten, bewegende beelden, links of andere bestanddelen op deze Website. Ook andere rechten kunnen aan de informatie op de Martin Moesen -Website niet worden ontleend. 
 14. Martin Moesen verplicht zich niet tot het actualiseren van de informatie die de Martin Moesen - Website bevat. 
 15. Martin Moesen kan niet waarborgen dat in geval van technische of organisatorische storingen de documenten op de Martin Moesen -Website of de links waarnaar de Martin Moesen -site verwijst onafgebroken beschikbaar zullen zijn of een correcte weergave zullen zijn van wat de oorspronkelijke bedoeling van die documenten was. 
 16. Martin Moesen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik of interpretatie door derden van de gegevens op deze Martin Moesen -Website. De bezoeker van de Martin Moesen -Website is derhalve volledig verantwoordelijk voor beslissingen die hij/zij op basis van de gegevens op deze site neemt of heeft genomen. Door het gebruik van de site stemt de bezoeker in met het vrijwaren van Martin Moesen en de Martin Moesen Website tegen schadeclaims die het resultaat zijn van gevolgtrekkingen of besluiten op basis van dat gebruik. 
 17. De Martin Moesen-Website behoudt zich het recht voor om ingezonden reacties of autonome stukken met of zonder opgave van reden niet te plaatsen of aan bepaalde verzoeken of voorstellen geen gevolg te geven.  
 18. Martin Moesen -Website kan te allen tijde ingezonden teksten, beelden of geluidsmateriaal inkorten, bewerken, corrigeren of van commentaar voorzien, dan wel plaatsen in door Martin Moesen geschreven teksten, gemaakte beelden of geluidsfragmenten. De Martin Moesen -Website kan dit doen zonder voorafgaande aankondiging. 
 19. De Martin Moesen -Website behoudt zich tevens het recht voor om vragen, opmerkingen of andere vormen van ingekomen communicatie al dan niet te beantwoorden, en daar al dan niet redenen voor op te geven. 

 

Synd bvba / Rijksweg 388 / 3630 Maasmechelen / ON BE 0536 975 271 / martin moesen  Biv: 504 509 / Privacy Policy / © tinus2020.